Faktat mielikuvien edelle

Perjantai 27.10.2017 - Annina Ruottu


Faktat mielikuvien edelle

Pu­heen­vuo­ro 

Seu­raan päi­vit­täin kan­sain­vä­lis­tä po­li­tiik­kaa sekä tu­le­via pre­si­den­tin­vaa­le­ja. Ase­tan kor­ke­at stan­dar­dit vaa­leil­le ja niis­sä ole­vil­le eh­dok­kail­le.

Ha­lu­an, et­tä eh­dok­kaat ase­te­taan läh­dös­sä sa­mal­le kalk­ki­vii­val­le. Ha­lu­an, et­tä seu­raa­va pre­si­dent­tim­me on eri­no­mai­nen ul­ko­po­li­tii­kan osaa­ja, sil­lä kan­sain­vä­li­nen ti­lan­ne on haas­ta­va. Em­me elä eris­tyk­sis­sä maa­il­man po­li­tii­kas­ta, vaan olem­me osa sitä. Tu­run puu­ko­tuk­set ovat jul­ma osoi­tus sii­tä.

Ul­ko­po­li­tiik­ka on herk­kä laji, sii­nä vaa­di­taan laa­jaa tie­to­tai­toa. Tar­vi­taan dip­lo­ma­ti­aa, ky­kyä löy­tää kul­tai­nen kes­ki­tie. Maa­il­mas­sa on lii­kaa se­ka­vuut­ta ja ää­ri­päi­den ai­heut­ta­mia konf­lik­te­ja.

HA­LU­AN pre­si­den­tin, jol­la on ul­ko­po­li­tii­kas­ta vank­ka ko­ke­mus ja joka pu­huu kan­sal­le ym­mär­ret­tä­väs­ti maa­il­man ta­pah­tu­mis­ta.

Ha­lu­an pre­si­den­tin, joka on mal­til­li­nen ja dip­lo­maat­ti­nen. Ää­ri­päät ovat vaa­ral­li­sia, ei vain toi­sil­leen, vaan kai­kil­le. Ha­lu­an myös, et­tä pre­si­dent­tim­me myön­tää puo­lu­e­taus­tan­sa, ei­kä pii­lo­ta sitä mie­li­ku­vien taak­se.

Vah­vim­mil­la osaa­mi­ses­sa ja ko­ke­mus­ten­sa kaut­ta on Mat­ti Van­ha­nen. Kes­kus­tan eh­do­kas.

Moni sa­noo, et­tä kos­ka is­tu­va pre­si­dent­ti on ihan hyvä, an­ne­taan vaan jat­ko­ai­ka, tur­ha läh­teä haas­ta­maan hän­tä. Olen eri miel­tä. Näin tär­ke­ää pes­tiä ei pidä luo­vut­taa il­man reh­tiä ki­saa. De­mok­ra­ti­aan kuu­luu vaa­lit.

NÄMÄ ovat puo­lu­e­po­liit­ti­set vaa­lit. Sitä ei­vät kaik­ki myön­nä ja va­li­tet­ta­vas­ti tämä har­ha on upon­nut kan­saan.

Joi­hin­kin mei­hin kes­kus­ta­lai­siin­kin. Ha­lu­am­me­ko pre­si­den­tin, joka toi­mii kes­kus­tan, vai jon­kun muun puo­lu­een ar­vo­maa­il­man poh­jal­ta?

Ää­ni Nii­nis­töl­le on lo­pul­ta ää­ni ko­koo­muk­sel­le. Ää­ni Van­ha­sel­le on ää­ni kes­kus­tal­le.

Nämä vaa­lit ovat tär­ke­ät mo­nes­sa mie­les­sä. Ne an­ta­vat suun­taa sii­hen, mi­ten kes­kus­ta me­nes­tyy seu­raa­vis­sa kol­mis­sa vaa­leis­sa. Vai­ku­tus ker­taan­tuu.

MAT­TI VAN­HA­NEN ja puo­lue te­ke­vät osan­sa kam­pan­jas­ta. Voit­toon tar­vi­taan ken­tän laa­ja tuki eri­no­mai­sen eh­dok­kaam­me puo­les­ta.

Kes­kus­tan ul­ko­po­li­tiik­ka ja ar­vo­maa­il­ma on vank­ka kal­lio, jo­hon on Suo­men 100-vuo­ti­ses­sa his­to­ri­as­sa luo­tet­tu. Suo­mi oli­si hy­vin eri­lai­nen il­man kes­kus­tan lin­jauk­sia. Tä­hän pe­rus­taan on pa­ras tur­va­ta jat­kos­sa­kin.

 

Kir­joit­ta­ja on kes­kus­ta­nais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Teksti Suomenmaasta 17.10.2017


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini