Selittämätön palkkaero

Keskiviikko 24.10.2018 - Henna Takatalo


Is­lan­nis­sa as­tui vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan laki, jon­ka mu­kaan kaik­kien yli 25 hen­ki­löä työl­lis­tä­vien  yri­tys­ten ja jul­kis­hal­lin­nol­lis­ten yk­si­köi­den on han­kit­ta­va vi­ral­li­nen to­dis­tus tasa-ar­voi­ses­ta palk­ka­po­li­tii­kas­ta.

Palk­ka­ta­sa-ar­vol­le on luo­tu työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen kans­sa yh­tei­ses­ti so­pi­ma mal­li, jon­ka rik­ko­mi­ses­ta jou­tuu mak­sa­maan sak­ko­ja. Mal­li on ko­rot­ta­nut nais­ten palk­ko­ja jopa 10 pro­sent­tia.

SUO­MES­SA nais­ten ja mies­ten vä­li­set palk­ka­e­rot koko työ­mark­ki­noil­la ovat noin 17 pro­sent­tia.

Su­ku­puo­leen pe­rus­tu­va syr­jin­tä palk­kauk­ses­sa on Suo­mes­sa lail­la kiel­let­ty. Palk­ka­e­roil­le voi kui­ten­kin ol­la hy­väk­syt­tä­viä syi­tä, jot­ka voi­vat ol­la esi­mer­kik­si hen­ki­lön kou­lu­tus, osaa­mi­nen ja aloit­teel­li­suus. 

ON MIE­LES­TÄ­NI kum­mal­lis­ta, et­tä vuon­na 2018 voi vie­lä nai­sen palk­ka ol­la huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin mie­hen. Sa­man ar­voi­ses­ta työs­tä pi­tää saa­da sa­ma­nar­vois­ta palk­kaa. Su­ku­puo­li ei sai­si vai­kut­taa sii­hen.

On myös tut­kit­tu, et­tä nai­set ha­keu­tu­vat ma­ta­la­palk­kai­sem­mil­le aloil­le, joka osit­tain kas­vat­taa palk­ka­e­ro­ja. Mie­het sen si­jaan si­joit­tu­vat nai­sia use­am­min vaa­ti­vam­piin ja pa­rem­min pal­kat­tui­hin teh­tä­viin.

SE­LIT­TÄ­MÄ­TÖN palk­ka­e­ro tar­koit­taa mies­ten ja nais­ten pal­kois­sa ole­via ero­ja, kun ver­ra­taan sa­man­lai­sia teh­tä­viä ja sa­man­lai­sil­la omi­nai­suuk­sil­la ole­via mie­hiä ja nai­sia.

Nais­ten on roh­kais­tut­ta­va ja vaa­dit­ta­va sa­ma­nar­vois­ta palk­kaa!

Näi­hin tal­koi­siin tar­vi­taan niin nai­sia, mie­hiä, esi­mie­hiä kuin yri­tys­ten joh­to­a­kin. Yri­tys­ten oli­si syy­tä ot­taa asia va­ka­vas­ti ja tar­kas­taa oma ti­lan­teen­sa. Jos pork­ka­na ei au­ta täs­sä asi­as­sa niin kyl­lä pi­täi­si sit­ten an­taa kep­piä, ku­ten Is­lan­nis­sa, esi­mer­kik­si sak­ko­jen muo­dos­sa.

Myös työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen oli­si nyt kor­kea ai­ka ot­taa tä­hän asi­aan kan­taa.

Nais­ten on roh­ke­as­ti py­rit­tä­vä ylen­nyk­siin ja vaa­dit­ta­va osaa­mis­ta vas­taa­vaa palk­kaa. Se vaa­tii sel­kä­ran­kaa, mut­ta si­tä­hän meil­tä suo­ma­lai­sil­ta nai­sil­ta kyl­lä löy­tyy!

Toi­mi­si­ko myös Suo­mes­sa tämä Is­lan­nin mal­li? Sitä oli­si syy­tä miet­tiä va­ka­vas­ti. 


Hen­na Ta­ka­ta­lo
Var­si­nais-Suo­men Kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja
Lie­to

Henna_Takatalo.jpg


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini