Talousarviopuhe 2020

Tiistai 12.11.2019

Liedon Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro talousarviosta 2020

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutetut, kunnanjohtaja, virkamiehet sekä lehteriyleisö ja media. 

Kunnan elinehto on järkevä taloudellinen tasapaino

Kuntatalouden ongelmat on otettava vakavasti. Noin kaksi kolmasosaa kunnista teki negatiivisen tuloksen viime vuonna. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lainaa lisää lähes miljardin. Kuntien talous heikkeni pääosin siksi, että toimintamenot kasvoivat mutta esimerkiksi verotulot ja valtionosuudet vähenivät.

Liedossa kuntapäättäjillä on edessään nyt erityisen vastuulliset ajat. On tehtävä arvovalintoja mutta nähtävä koko kuva. Kunnan pitää pystyä takaamaan lakisääteiset palvelut, mutta myös ennaltaehkäisemään mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia ongelmia sekä järjestää kuntalaisille yhteisöllistä tekemistä ja saada kuntalaiset puhaltamaan yhteen hiileen. 

Kuntalaisilta on tullut runsaasti palautetta siitä, että kunnan eri taajamia on syytä kehittää tasapuolisesti. Tämä on myös Liedon Keskustan näkemys ja pyrkimys kunnan päätöksenteossa, joka on myös koko kunnan etu. 

Kuntataloutta koettelee nyt erityisesti väestörakenteen muutos, sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavat menot, tyhjiksi jäävät- tai homekiinteistöt ja keskittäminen. Sen sijaan, että kunnilta odotetaan jatkuvasti lisää palveluita, on syytä miettiä miten jo olemassa olevat palvelut taataan, kun nytkin jo tehdään niiden eteen hartiavoimin töitä.

Liedossa vuoden 2019 ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä noin -2,7 miljoonaa euroa ja talousarvioesityksessä 2020 kunnan tulos on saatava lähelle nollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että helppoja ratkaisuja ei yksinkertaisesti ole. Kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan toimintavalmius ovat korkealla prioriteeteissä. Kotikuntamme elinvoiman säilyttämiseksi pitää nyt hyödyntää kaikki se tieto ja taito, jota kuntamme päätöksenteko pitää sisällään.

Merkittävien hankkeiden riittävän aikainen valmistelu yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, virkamiesten ja kunnan muiden työntekijöiden kanssa on kaiken kunnan suunnittelun lähtökohta. Liedon Keskusta odottaa virkamiehiltä vastuullista käyttötalouden suunnittelua.

Kunnan palveluiden yksityistäminen ei saa olla ensisijainen vaihtoehto  
talouden tasapainottamiseen. Sote-palveluiden yksityistämisen suuri riski on kustannusten siirtyminen entistä enemmän asiakkaiden ja potilaiden maksettaviksi.
Huoli erityisesti heidän asemasta, jotka eivät itse kykene ajamaan omia asioitaan on otettava vakavasti.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä esittää ettei yleistä kiinteistöveroa nostettaisi. Verojen nostot eivät ole säästötoimenpide. Tarvitsemme nyt todellisen organisaatiouudistuksen ja rakenteemme pitää päivittää 2020 -luvulle. 

Olemme tehneet töitä saadaksemme itsemme yrittäjien ykköskunnaksi. Nyt ei ole aika vaikeuttaa meidän lähes parin tuhannen yrittäjän ja parin sadan maatalousyrittäjän työtä. On aika näyttää, että pystymme uudistumaan ja uskomme tulevaisuuteen.

Lopuksi kiitämme teitä jokaista siitä, että jaksatte tehdä töitä Liedon eteen. Meillä on varsin haastavat ajat meneillään jo nyt, mutta ensi vuonna vasta kipeitä ratkaisuja tehdäänkin. Pidetään pää kylmänä ja valmistellaan Lieto 2020 -luvulle. Yhdessä saamme varmasti parempia tuloksia kuin yksin. Tehdään siis yhteistyötä ja ollaan avoimia myös uusille näkemyksille.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talousarvio,

Liedon Keskusta - KD:n valtuustoryhmän puheenvuoro Liedon kunnan talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2016-2017.

Maanantai 17.11.2014 klo 19:35 - Liedon Keskusta - KD:n valtuustoryhmä

Liedon Keskusta - KD:n valtuustoryhmä on tiedostanut koko talousarvioesityksen valmistusprosessin ajan taloustilanteen vakavuuden. Vähintäänkin yhtä kirkkaana ajatuksena mielessämme ovat olleet ne asiat, joiden säilyttämisen puolesta teemme määrätietoisesti työtä. Haluamme kehittää niitä kuntalaisille tärkeitä palveluita, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen ja Lieto-kuvaan.


Liedon painopisteenä on vuosien ajan ollut lapsiystävällisyys.
Tällainen profiloituminen ei voi olla lyhytkantoista ja sitä ei voi talousarvioesityksen rakentamisen yhteydessä unohtaa. Tapa, jolla Lieto-kuvaa on systemaattisesti rakennettu, on vaikuttanut siihen, että Lieto on lapsiperheiden keskuudessa suosittu asuinkuntavalinta. Haluamme osaltamme olla edelleen allekirjoittamassa tätä, jopa tässä tiukan talouden tilanteessa.

             
Keskusta - KD:n prioriteettilistalla on korkeimmalla ollut lietolisä. Todellisessa elämässä lietolisällä ON merkitystä lapsiperheelle. Perheen tukemista parhaimmillaan on mahdollistaa lasten hoito omassa kodissa. Toiseksi avoimen päivähoidon säilyttämisen ja kolmanneksi 1. - 2. luokkien koulukuljetusten säilyttämisen olemme kokeneet erittäin tärkeiksi. Kuinka moni meistä aikuisista kävelisi, osana työmatkaansa 3 - 5km bussipysäkille pilkkopimeässä ilman pyörätietä? Tätä emme voisi mitenkään hyväksyä alle 9 - vuotiaan arjeksi; uskomme että ensisijaiset säästökohteet ovat tässä tilanteessa vielä muualla.

Kunnanhallituksen esityksestä poiketen, Liedon aseman terveyspalveluyksikön tulevaisuuden osalta haluamme otettavan aikalisän. Ko. yksikön toiminta jatkuu ennallaan siihen asti, kunnes nyt alueella vuokratiloissa toimivat varhaiskasvatuksen toiminnot on voimassa olevien sopimusten puitteissa mahdollisuus siirtää terveyspalveluista vapautuviin tiloihin. Muutosesitys ei sisällä muutosesitystä vuodelle 2015 sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaisbudjettiin. Liedon sosiaali- ja terveyslautakunta saa näin aikaa pohtia minkälaisia kotiin annettavia palveluita kehitetään mm. kotisairaala- ja mobiilipalveluverkostolla kaikkiin Liedon kyliin.

Emme ole ilman perusteltua syytä halunneet korottaa Liedon veroprosenttia toisena vuonna peräkkäin. Valitettavasti vahvat perustelut tälle on olemassa. Valtionosuus putoaa Liedon osalta siten, että se vastaa Liedossa noin 0,5 veroprosenttia. Tästä syystä hyväksymme 0,5 % veroprosentin nousun.

Liedon Keskusta - KD on koko talousarvioprosessin aikana aktiivisesti tuonut esille sellaisia säästökohteita, jotka pääsääntöisesti koskettavat kuntaorganisaation uudistumista, erityisesti hallinnon tasolla. Edellytämme talousarviovuonna 2015 ja suunnitteluvuosina 2016 - 2017 esille tuomamme hallintouudistusten asteittaista konkretisoimista. Nämä ideamme eivät heikennä millään muotoa lietolaisten palveluja, vaan jopa parantavat.

Hyvä valtuusto, tämä ei tule jäämään viimeiseksi 'tarkan euron' talousarvioksi, vaan tulevinakin vuosina riittää haasteita. Keskusta - KD:n valtuustoryhmä työnsä avuksi kuuntelee tarkkaan kuntalaisia, jotta johtoajatuksena pysyy mielessä se miksi tätä työtä teemme.

Lopuksi, lämmin kiitos virkamiesjohdolle ja kaikille Liedon kunnan työntekijöille hyvästä talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Kiitos myös hyvästä yhteistyöstä luottamushenkilöiden kesken. Keskusta - KD:n valtuustoryhmän mielestä yhteistyöllä ja ammattitaidolla on saatu aikaan toimiva ja hyväksyttävä talousarvio 2015 ja -suunnitelma 2016-2017, johon ainoan muutoksen ryhmä esittää Liedon aseman terveyspalveluihin aiemmin esitetyllä tavalla.

 

Lieto 17.11.2014

 

Liedon Keskusta – KD:n valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talousarvio, lieto, Lieto-lisä